MIlbury: Meszaros should be odd man out

MIlbury: Meszaros should be odd man out